Článek
Škoda 130LR na Dakaru s Českou posádkou

36 komentářů

2021-01-13    607x

Škoda 130 LR se na Dakaru zatím drží. Česká posádka stojí proti ikonám rallye.

Ve­d­le té nej­mo­der­něj­ší tech­ni­ky vy­je­la na le­toš­ní Dakar se star­tov­ním čís­lem 206 i sta­rá Ško­da 130 LR, Klym­čiw za je­jím vo­lan­tem a Vl­ček na mís­tě na­vi­gá­to­ra. Slav­ný zá­vod totiž le­tos do­plňuje no­vě vznik­lá ka­te­go­rie Clas­sic, ve kte­ré zá­vo­dí star­ší au­to­mo­bi­ly a ka­mi­o­ny vy­ro­be­né před rokem 2000. Vo­zy kla­sic­ké­ho pod­ni­ku je­dou svou vy­hra­ze­nou tra­su sou­běž­ně s hlav­ní rallye.

Am­bi­cióznost tý­mu Klym­čiw Ra­cing po­si­lu­je fakt, že mlu­ví­me o his­to­ric­ky prv­ním au­tě znač­ky Ško­da na star­tu Daka­ru. A jed­no pr­ven­ství na­jde­te ta­ky v sa­mot­né po­sád­ce. Klym­čiw ani Vl­ček nejsou zná­mý­mi jmé­ny au­to­mo­bi­lo­vé­ho spor­tu, ale mo­tor­ká­ři. Oba už dakar­skou rallye oku­si­li v mi­nu­los­ti ně­ko­li­krát, po­pr­vé ale pře­sed­li ze sed­la mo­tor­ky do ka­bi­ny zá­vod­ní­ho au­ta.

I když ka­te­go­rie Clas­sic za­stá­vá au­ta vy­ro­be­ná před za­čát­kem no­vé­ho ti­sí­ci­le­tí, v pří­pa­dě sta­ré ško­dov­ky mlu­ví­me o tech­nic­kém zá­kla­du starém zhru­ba 40 let. Pro na­sa­ze­ní v dakar­ské rallye však by­la ta­to 130 LR po­sta­ve­na úpl­ně zno­va od zá­kla­du, sa­mo­zřej­mě s ohle­dem na spl­ně­ní všech po­třeb­ných na­ří­ze­ní pod­ni­ku nejen po strán­ce bez­peč­nos­ti.

Zá­vod ne­je­dou na­pros­to ori­gi­nál­ní his­to­ric­ká vo­zi­dla ja­ko z mu­zea, ale pra­vi­dla do­vo­lu­jí i roz­sáh­lej­ší změ­ny. Mo­tor dakar­ské 130 LR tak si­ce vy­chá­zí z kla­sic­ké tři­nác­ti­stov­ky s hli­ní­ko­vou hla­vou vál­ců, opro­ti pů­vod­ní tech­ni­ce má ovšem zvý­še­ný ob­jem na 1390 cm³, ro­bust­něj­ší kli­ko­vou hří­del, ma­zá­ní se su­chou skří­ní a sa­mo­stat­né chla­ze­ní ole­je, no­vé kar­bu­rá­to­ry Weber, ji­nak la­dě­né vý­fu­ko­vé po­tru­bí a rov­něž so­fis­ti­ko­va­né kar­bo­no­vé sá­ní vy­ve­de­né k úrov­ni stře­chy na zad­ním ok­ně.

Na au­tě pra­co­val mi­mo ji­né Ji­ří Ko­tek, bý­va­lý šéf tý­mu Ško­da Mo­tor­sport. Ve vý­sled­ku mí­ří na zad­ní ko­la ko­lem 127 ko­ní (93 kW), a to přes pě­tistupňovou pře­vo­dov­ku s vnitř­nost­mi Hewland. Mo­tor by údaj­ně zvlá­dl ko­ní ví­ce, s da­ným kom­pres­ním po­mě­rem a tan­ko­vá­ním kla­sic­ké­ho 95ok­ta­no­vé­ho ben­zi­nu je ale ta­to kon­fi­gu­ra­ce ide­ál­ní i po strán­ce ži­vot­nos­ti.

Za po­sád­kou sto­jí kro­mě dů­le­ži­tých spon­zo­rů i vel­ký po­čet fa­nouš­ků. Ostat­ně část kam­pa­ně s cí­lem do­stat sta­rou ško­dov­ku na Dakar by­la fi­nan­co­vá­na for­mou crowd­fun­din­gu, kdy se tý­mu po­da­ři­lo vy­brat ví­ce než sta­no­ve­ných 750.000 Kč. Ce­lý svůj po­stup drs­nou rallye ny­ní Klym­čiw Ra­cing do­ku­men­tu­je na so­ci­ál­ních sí­tích.

Na roz­díl od hlav­ní­ho pod­ni­ku s mo­der­ní­mi au­ty, kde je cí­lem být ab­so­lut­ně nej­rych­lej­ší, je ka­te­go­rie Clas­sic v pod­sta­tě kla­sic­kou se­ti­no­vou rallye, re­spek­ti­ve jízdou pra­vi­del­nos­ti, ja­kou mů­že­te znát z dal­ších ve­te­rán­ských sou­tě­ží. Jed­not­li­vé úse­ky etap ma­jí pře­de­psa­ný rych­lost­ní prů­měr, kte­ré­mu se mu­sí po­sád­ka co nej­ví­ce při­blí­žit a pe­na­li­za­ce se sbí­ra­jí jak za pozd­ní, tak brz­ký prů­jezd da­ný­mi kon­t­rol­ní­mi bo­dy.

V ka­te­go­rii kla­si­ků je cel­kem 24 po­sádek včet­ně té čes­ké a me­zi au­ty se ob­je­vu­jí rov­něž iko­ny ja­ko Mitsu­bis­hi Pa­je­ro, Toy­o­ta Land Cru­i­ser, Por­sche 911 SC, Mer­ce­des tří­dy G ne­bo Nissan Pa­t­rol. Čes­kou po­sád­ku ješ­tě če­ká pl­no ná­strah na dlou­hé ces­tě do cí­le v Dži­d­dě 15. led­na. Klym­čiw s Vlč­kem se po dru­hé eta­pě dr­že­li vy­so­ko - po­lep­ši­li si o dvě příč­ky a by­li v cel­ko­vém po­řa­dí šes­tí. Po tře­tí eta­pě by­li na prů­běž­ném osmém mís­tě.

Zdroj: autorevue.cz Daniel Fuglevič

Průběžné pořadí celkově po 10.etapě

Classic:

  • 1. Douton, Etienne (Fr./Buggy Sunhill 1979) 886 bodů;
  • 2. Donatiu, Serrat Puig 2361 bodů;
  • 3.Harichoury, Fertin, Correia (Fr./Renault Trucks 420DCI) 5029 bodů;
  • 16. Klymčiw, Vlček (ČR/Škoda 130 LR) 85 281 bodů.

Zdroj: auto.cz

Diskuze o článku Nové téma

Témata # Autor Poslední příspěvek
Škoda 130LR na Dakaru s Českou posádkou 36 MASH4077 k.jarek
2 měsíců, 2 dnů Škoda 130LR na Dakaru s Českou posádkou

Foto galerie

Foto galerie - Škoda 130

Škoda 130

Toto je článek o modelu Škoda 130